A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KÊ HOẠCH KIỂ TRA NỘI BỘ 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HƯƠNG VĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :06/KH-THHV Hương Vĩnh , Ngày  08  tháng 09 năm 2015
                        
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC: 2015 - 2016
                        
     Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động  Thanh tra Giáo dục;
   Căn cứ Thông t­­ư số 39/2013/TT-BGD ngày 5/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
   Căn cứ công văn số 1031/SGD&ĐT-TTr ngày 22/9/2015 của Sở GD& ĐT về vệc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 – 2016;
  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường tiểu học Tràng Cát, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016 như sau:
Căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình và các văn bản chỉ đạo về công tác Thanh tra, Kiểm tra của Phòng GD&ĐT Hương Khê ;
Căn cứ vào đặc điểm tình hình, thực tế  của trường; Kết quả công tác thanh tra năm 2014-2015 và năng lực chuyên môn của đội ngũ CB, giáo viên trường. Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Vĩnh có kế hoạch kiểm tra nội bộ sau : 
          A . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
           I . THUẬN LỢI : 
           - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sát của PGD&ĐT Hương Khê
          - Các văn bản, Quyết định, hướng dẫn về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT ..là cơ sở pháp lý rất quan trọng  trong công tác  kiểm tra nội bộ nhà trường.
          - Đội ngũ CBGV tương đối địa phương hoá, ổn định, nhiệt tình, có năng lực giảng dạy và giàu kinh nghiệm . Giáo viên được kiểm tra có ý thức trách nhiệm và phối hợp tốt để cùng thực hiện công việc kiểm tra.
- Trường có nhiều thành tích trong nhiều năm liền về phong trào học sinh giỏi 5 năm liền cấp tiểu học và các phong trào mũi nhọn khác.
       - Cơ sở vật chất đảm bảo cho 14 lớp dạy 9 buổi/tuần
       - Kế hoạch kiểm tra nội bộ được hiệu trưởng xây dựng có lịch cụ thể đã có sự chuẩn bị tốt từ lực lượng kiểm tra và người được kiểm tra và được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học.
- Lực lượng tham gia kiểm tra nội bộ (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ Trưởng, GV giỏi …) đã qua nhiều làm công tác kiểm tra, rút được kinh nghiệm việc kiểm tra (thực hiện đủ 4 chức năng) thiết lập, lưu trữ hồ sơ tương đối tốt.
II . KHÓ KHĂN:
        - Điều kiện kinh tế nhân dân có nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia các hoạt động nhà trường . Các lớp có HS Khuyết tật , HSHCKK , HS cá biệt trong từng lớp, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo .
    -HS còn nhỏ nên việc bảo vệ  vệ sinh cá nhân, môi trường xung quanh đạt hiệu quả  chưa cao.
    -Một số em thiếu chuyên cần trong học tập, một số cha mẹ HS chưa quan tâm đến học tập con em, do đó chất lượng giáo dục  một số lớp chưa cao  .
    -Trang thiết bị phục vụ cho dạy học còn thiếu so với nhu cầu thực tế .
        - Chất lượng đội ngũ không đồng đều, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi còn ít, đội ngũ kiểm tra chưa thường xuyên tư vấn, thúc đẩy và theo dõi các kiến nghị sau kiểm tra
      - Tổ chức kiểm tra không báo trước còn ít , đa số đều báo trước do đó GV có chuẩn bị đối phó cho nên viêc đánh giá xếp loại đôi khi chưa đúng với năng lực thực sự của giáo viên.
      - Cán bộ, GV giỏi và Tổ trưởng chuyên môn phân công thực hiện công việc kiểm tra chưa có kinh nghiệm. chưa vững chuyên môn, còn nễ nang, đôi lúc còn qua loa, chiếu lệ, từ đó khó đánh giá đúng thực chất giáo viên về chất lượng trong năm học .
B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2015-2016 Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, trên cơ sở căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học của các cấp và thực tiễn của  nhà trường, Trường TH Hương Vĩnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
     1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” trong tất cả CBGVNV và phụ huynh cũng như học sinh trong nhà trường.
     2. Tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại HS; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí; tiếp tục đánh giá sự phù hợp của chương trình, SGK cấp tiểu học.
      3. Củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ (PCGDTH-CMC) ở địa phương, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT); từng bước xây dựng trường đạt các tiêu chí của chuẩn quốc gia, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đặc biệt chú ý dạy phụ đạo 2 môn Tiếng Việt và Toán.
- Thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT  ngày  04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2015 – 2016:
          I. MỤC TIÊU YÊU CẦU:
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật khiếu nại, tố cáo. Sửa đổi lề lối làm việc trong ngành giáo dục. Thực hiện tốt chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra các cuộc vận động và phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “  Hai không”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kiểm tra việc đổi mới quản lý tài chính, nhân sự và mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của CBQL trường  nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục.Tập trung chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong KTCL, xét lên lớp, tuyển sinh, quản lý, sử dụng tài chính và tài sản trong nhà trường .
II. TẬP TRUNG KIỂM TRA VÀO CÁC NỘI DUNG :
      - Kiểm tra chuyên đề : Soạn bài lên lớp ,chấm trả bài, sử dụng và tự làm thêm ĐDDH, thu nộp các loại quỹ, các chương trình  lồng ghép, Công tác Y tế trường học, công tác vệ sinh trường lớp, lao động trồng cây , công tác duy trì sĩ số HS , PT vở sạch chữ đẹp, nề nếp lớp, chất lượng TV – Toán các lớp, thực hành tiết kiệm…
      - Kiểm tra công tác TV-TB : Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách, việc khai thác sử dụng, bảo quản trang thiết bị dạy học, phong trào tặng sách, thi kể chuyện theo sách, tổ chức phục vụ bạn đọc…        
      - Kiểm tra CMC PCGDTH - ĐĐT : Kiểm tra việc cập nhật số liệu, thiết lập hồ sơ, lưu trữ đặc biệt chú ý tính chính xác, tính liên thông số liệu hàng năm, liên thông số liệu THCS, huy động ra lớp, cập nhật hồ sơ sau khi cập nhật tổng hợp chung xã.
      - Kiểm tra tài chính : kiểm tra việc thu chi các loại quỹ, sổ sách chứng từ, tiền mặt, thu nộp các loại quỹ bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội …
      - Kiểm tra quỹ của Đội TNTP HCM và sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khoá NGLL, xã hội từ thiện và hoạt động thu – chi của BĐD CMHS  .
    - Kiểm tra đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS:
    - Nhà trường tổ chức tốt công tác truyền thông để CB, GV và cha mẹ HS nắm vững được nội dung, quan điểm đổi mới về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục HS tiểu học; tạo sự thống nhất trong việc thực hiện TT số 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT qui định về đánh giá, xếp loại HS tiểu học.
   - Nhà trường chỉ đạo, tổ chức việc ra đề kiểm tra định kì các môn học đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của PGD-Đào tạo.
     - Kiểm tra thực hiện bàn giao chất lượng học tập của HS lớp dưới lên lớp trên :
    - Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của GV và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, Hiệu trưởng chỉ đạo GV căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm học và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm, tiến hành tổ chức bàn giao chất lượng HS lớp dưới lên lớp trên. Các tổ chuyên môn tổ chức cho GV tự đăng ký chất lượng chung của tổ trên cơ sở mặt bằng của chất lượng năm học qua của từng khối lớp. BGH  lưu giữ hồ sơ để theo dõi chỉ đạo. Phối hợp với trường THCS bàn giao chất lượng HS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS.
   - Tổ chức coi thi, chấm thi các kỳ nghiêm túc, đung tinh thần chỉ đạo của ngành và có thanh tra giám sát của BGH và thanh tra nhà trường, Mỗi kỳ kiểm tra BGH đánh giá quá trình thực hiện coi và chấm thi của GV.
   -  Nhà trường tuyển vào lớp 1 đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Nhà trường  phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng, các đoàn thể xã hội ở địa phương có biện pháp giúp đỡ HS khó khăn, HS yếu trong học tập đạt kết quả, không để các em  bỏ học vì khó khăn hoặc học yếu.
      - Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị : về việc tăng cường "thực hành tiết kiệm chống lãng phí ", chấp hành luật giao thông, hưởng ứng cuộc vận động  “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” ; " Mổi Thấy , Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo "; Kiểm tra việc dạy phụ đạo yếu kém , cá biệt , quy chế làm việc của trường ; Tập trung KT chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực bệnh thành tích, quản lý, sử dụng tài chính và tài sản trong nhà trường, dạy thêm học thêm.
      - Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá đúng trình  độ năng lực của giáo viên , chú trọng khâu tư vấn, thúc đẩy trong quá trình kiểm tra và việc giải quyết các đề nghị sau kiểm tra, đặc biệt chú ý  hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục.
          - Trong kiểm tra đánh giá một tổ chuyên môn  hoặc một giáo viên thực hiện theo Thông tư số 43 ngày 20/10/2006 về việc “Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo”  phải xác định được đối tượng đã chấp hành, thực thi chính sách pháp luật và mức độ thực hiện các nhiệm vụ, phát hiện ở đối tượng những điểm mạnh, tiêu biểu hay những hạn chế yếu kém để có cơ sở đánh giá chính xác, tư vấn thiết thực, thúc đẩy mạnh mẽ nhằm giúp đối tượng phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn.
    III- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
      1- Tổ chức lực lượng tham gia kiểm tra :
          a) Giải quyết khiếu nại tố cáo:
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Công Thảo Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lưu Thị Sâm PHT- Chủ tịch CĐ Phó ban
3 Đặng Thị Hương Trưởng Ban TTND  Phó ban trực
4 Mai Văn Minh      Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Bùi Thị Nhung     Tổng phụ trách Đội Thành viên
b)    Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên:
                  Tổ 1: Kiểm tra GV khối 1, 4-5
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lưu Thị Sâm P.Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Thị Cúc TT tổ 4 +5 Phó tiểu ban
3 Lê Thị Anh TT tổ 1 Thành viên
4 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên
5 Trần Đức Thảo Giáo viên Thành viên
  Tổ 2 : Kiểm tra GV khối : 2,3, Đặc thù.
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Mai Văn Minh P . Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2 Trần Thị Hoài Thanh TT tổ 2+3 Phó tiểu ban
3 Bùi Thị Nhung TPT Đội Thành viên
4 Nguyễn Thị Thanh TT Đặc thù Thành viên
5 Võ Thị Hiền TP tổ 2+3 Thành viên
   c). Tổ kiểm tra các bộ phận :
  Tổ1: Kiểm tra tài chính, tài sản :
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Công Thảo Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2 Đặng Thị Hương TTND Phó tiểu ban
3 Lưu Thị Sâm PHT- CT CĐ Thành viên
4 Bùi Thị Thuý Nga Kế toán Thành viên
5 Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trương VP Thành viên
Tổ 2. Kiểm tra công tác đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp :
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lưu Thị Sâm P.Bí Thư chi bộ Trưởng tiểu ban
2 Mai Văn Minh P.Hiệu trưởng Phó tiểu ban
3 Bùi Thị Nhung TPT  Đội Thành viên
4 Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng 4,5 Thành viên
5 Trần Thị Hoài Thanh Tổ trưởng 2,3 Thành viên
6 Nguyễn Thị Thanh TT Đặc thù Thành viên
2 . Danh sách giáo viên được kiểm tra toàn diện  trong thời gian tới :
TT Họ và tên giáo viên được kiểm tra Chức danh Nội dung
kiểm tra
Người phụ trách Thời gian Kiểm tra
1 Nguyễn Thị Thanh GV Toàn diện Lưu Thị Sâm Tháng 02/2016
2 Phạm Thị Sen GV Toàn diện Mai Văn Minh Tháng 10/2015
3 Trần Thị Phương GV Toàn diện Lưu Thị Sâm Tháng 12/2015
4 Lê Thị Sâm GV Toàn diện Lưu Thị Sâm Tháng 10/2015
5 Nguyễn Thị Hạnh GV Toàn diện Mai Văn Minh Tháng 11/2015
6 Nguyễn Thị Huyền GV Toàn diện Lưu Thị Sâm Tháng 4/2016
7 Trần Đức Thảo GV Toàn diện Lưu Thị Sâm Tháng 3/2016
8 Nguyễn Thị Tùng GV Toàn diện Mai Văn Minh Tháng 5/2016
-    Danh sách giáo viên được kiểm, chuyên môn, nghiệp vụ
Số
TT
Họ Tên GV Chức danh Dự kiến thời gian Kiểm tra KQ sau KT CB KT
1  Hoàng Thị Hường Dạy lớp 2 Tháng 02 / 2016    
2 Trần Đức Thảo Dạy lớp 4 Tháng 11 / 2015    
3 Nguyễn Thị Cúc Dạy lớp 5 Tháng 4 / 2016    
4 Phạm T Thương Huyền Dạy A.văn Tháng 02 / 2016    
5 Trần Thị Hoài Thanh Dạy lớp 3 Tháng 04 / 2016    
6 Lê Thị Sâm Dạy lớp 1 Tháng 02 / 2016    
7 Nguyễn Thị Ngân Dạy lớp 1 Tháng 04 / 2016    
8 Phan Thị Huyền Dạy lớp 5 Tháng 01 / 2016    
9 Trần Thị Phương Dạy lớp 4 Tháng 10 / 2015    
10 Bùi Thị Nhung TPT Đội Tháng 01 / 2016    
11 Lê Hoàng Anh Dạy lớp 1 Tháng 11 / 2015    
12 Nguyễn Thị Thanh Dạy A.nhạc Tháng 11 / 2015    
13 Mai Thị Hoa Dạy lớp 5 Tháng 11 / 2015    
14 Nguyễn Thị Tùng Dạy lớp 3 Tháng 11 / 2015    
15 Trần Thị Thu Hương Dạy kê Tháng 01 / 2016    
16 Phan Thị Thanh Tịnh Dạy MT Tháng 10 / 2015    
17 Phạm Thị Sen Dạy lớp 3 Tháng 10 / 2015    
18 Đinh Thị Hà Dạy lớp 1 Tháng 10 / 2015    
19 Phan Thị Hoài Ân Y tế Tháng 03 / 2016    
20 Đinh Thị Mai Hoa Thể dục Tháng 03 / 2016    
21 Trần Thị Lam Thiết bị Tháng 03 / 2016    
22 Nguyễn Thị Vân Anh Thư viện Tháng 4 / 2016    
23 Đặng Thị Hương Dạy lớp 4 Tháng 3 / 2016    
24 Nguyễn Thị Huyền Dạy kê Tháng 2 / 2016    
25 Bùi Thị Thuý Nga Kế toán Tháng 5 / 2016    
26 Võ Thị Hiền Dạy lớp 4 Tháng 3 / 2016    
27 Nguyễn Thị Hạnh Dạy lớp 2 Tháng 3 / 2016    
 Nội dung kiểm tra.
          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
          -  Dự giờ đánh giá xếp loại 02 tiết dạy
  -  Danh sách giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
Số
TT
Họ Tên
 GV-CB được KT
Nội dung được kiểm tra Thời gian Người phụ trách
1
2
3
4
 
5
6
K1; K2+3 ; K4+5
Bùi Thị Thuý Nga
Bùi Thị Nhung
Phan Thị Hoài Ân
 
Trần Thị Lam
Nguyễn Thị Vân Anh
Toàn diện
Tài chính
Công tác Đội
Y tế - CTĐ
 
TV-TB
VT- Quỹ
Cuối HK1 ; HK2
Cuối quí
Hàng quí
Cuối HK; T9, T5
T11; CK;  
Cuối quí
Các phó HT
Hiệu trưởng
Các phó HT
 
Các phó HT
Các phó HT
Hiệu trưởng
  
IV. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP:
       Nội dung kiểm tra:(theo nội dung Quyết định 14; Công văn số: 10358/BGD&ĐT - GDTH; Chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình, Văn bản Số: 202/KH-TTr của SGD-ĐT, Công văn HD công tác Thanh, kiểm tra của Phòng GD& ĐT)
       1. Phẩm chất  chính trị, đạo đức lối sống:
         - Nhận thức tư tưởng, chính trị
         - Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước
         - Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động.
         - Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp; học sinh, nhân dân.
         - Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
       2. Kết quả công tác được giao:
          Trình độ nghiệp vụ chuyên môn
           - Trình độ nắm yêu cầu của chương trình, nội dung giảng dạy, nắm kiến thức, kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh .
           - Trình độ vận dụng khai thác ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin.
           - Phương Pháp giảng dạy, giáo dục.
     (Dự giờ 2 tiết dạy 1 tiết Toán hoặc Tiếng Việt , và 1 môn khác đối với GVCN, và 2 tiết /2 khối lớp đối với giáo viên bộ môn)
-         Việc thực hiện qui chế chuyên môn:
-         Việc thực hiện hồ sơ, giáo án, các loại sổ.
-         Thực hiện chương trình, Thời khoá biểu, nề nếp dạy học
-         Chuẩn bị giờ dạy, Nhận xét, đánh giá học sinh .
-         Tham gia sinh hoạt chuyên môn (họp chuyên môn, dự giờ, thao giảng)
-         Tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
-         Giảng dạy giáo dục các chương trình lồng ghép, phần mềm địa phương .
-         Dạy phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS có năng khiếu .
3.     Kết quả giảng dạy :
          - Khảo sát lớp (theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình), khảo sát đối thoại trực tiếp với học sinh , sản phẩm học tập, vở, dụng cụ học tập, nề nếp…), thu thập thông tin dư luận khác từ tập thể , GV , CMHS và xã hội ........
          - KT việc đánh giá nhận xét các môn học
          -  So sánh đối chiếu kết quả với đầu năm, mặt bằng của trường...
          - Đánh giá theo mẫu phiếu riêng. Nếu có vấn đề phát sinh trường sẽ có kế hoạch kiểm tra bất thường.
           VI. KIỂM TRA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC:
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tổ chức thi GV giỏi cấp trường, tổ chức hội giảng tiết dạy tốt nhân kỉ niệm ngày 20/11 ở trường. Chuẩn bị các điều kiện để GV tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tổ chức thi GVG cấp trường thông qua hình thức soạn giáo án và thao giảng cho toàn hội đồng GV dự góp ý đánh giá; đồng thời mỗi tổ chọn 1-2  tốt để tham gia hội giảng GVG nhân ngày 20-11. Mỗi tổ có nhất 3 SKKN tốt để tham gia GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện.
2. Việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi BGH chỉ đạo các tổ CM thực hiện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên  dạy giỏi các cấp học phổ thông.
3. Nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm phát triển năng lực của HS về các lĩnh vực giáo dục như: Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường vào tháng10/2015,  Giao lưu nắng sân trường, Giao lưu dân ca Ví, Giặm, Học sinh có năng khiếu Mĩ thuật, Anh văn, Âm nhạc…;giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông,… Các hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của HS tiểu học và tổ chức bồi dưỡng kịp thời để các em tham gia giao lưu cấp huyện.
4. Tổ chức tốt các hoạt động Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội Đội theo điều kiện và kế hoạch của Liên đội nhằm góp phần  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. TPT đội có kế hoạch hàng tháng, tuần chỉ đạo kịp thời cho các Sao và chi đội hoạt động theo quy củ, có tính thống nhất toàn Liên đội. TPT Đội có kế hoạch cụ thể tổ chức kiểm tra bầu chọn anh chị phụ trách giỏi  .
5. Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, huy động 100% trẻ em 6 tuổi và trong độ tuổi ra học, tuần 0 đối với học sinh lớp 1 và mô hinh dạy học mới VNEN; quan tâm đúng mức đối với học sinh dân tộc, trẻ khuyết tật, trẻ em thiệt thòi; tạo điều kiện giúp đỡ huy động hết số HS bỏ học trở lại trường.       
6. Thực hiện tốt nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục trật tự an toàn giao thông, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em theo hướng lồng ghép vào các môn học.
7. Nhà trường phân công một cán bộ y tế để làm công tác Y tế trường học; chữ thập đỏ và tham mưu với trạm ytế xã để khám bệnh cho HS như tai, răng, miệng, sức khoẻ cho HS; tổ chức tuyên truyền phòng, chống các bệnh về mắt và các bệnh lây nhiễm đối với HS. Định kỳ tổ chức cho HS kiểm tra sức khỏe định kỳ thàng tháng, hàng tuần .
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Tổ chức tập huấn:
-         Tổ chức nghiên cứu trao đổi bồi dưỡng các văn bản:
          + QĐ số 14/ 2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 04 / 5/ 2007 của bộ GD&ĐT ).
          +Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20.10.2006 của Bộ Trưởng GD&ĐT về hướng dẫn thanh tra tòan diện nhà trường, giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
          + Tập huấn kĩ năng sinh hoạt chuyên môn mới
          + Tập huấn bàn tay nặn bột .
          + Tập huấn Tiết Việt 1công nghệ
 + Tập huấn dạy học nhân rộng mô hình dạy học mới VNEN
 + Tập huấn rút kinh nghiệm dạy Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ
 + Tập huấn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học và Tiết kiệm năng lượng
+ Chỉ thị năm học, biên chế năm học. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
          + Kế hoạch năm học 2015-2016 của Phòng GD-ĐT, kế hoạch khác (KH kiểm tra nội bộ, kế hoạch thanh tra của Sở GD - ĐT, PGD& ĐT, kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Các kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ năm học).
          - Hướng dẫn, thống nhất cải tiến khảo sát chất lượng lớp:
          + Khảo sát các hoạt động học tập, nề nếp học tập bộ môn theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình.
          + Khảo sát sản phẩm đạt được (chữ viết, đánh giá học sinh theo thông tư 30, hoạt động, tranh ảnh, mẫu vật) qua quan sát và đối thoại.
          - Thống nhất cách góp ý, tư vấn thúc đẩy, đánh giá HS trên quan điểm đúng thực chất, xây dựng và giúp đỡ cùng tiến bộ.
          - Thống nhất cách ghi biên bản, hồ sơ, lưu hồ sơ.
          2. Biện pháp:
          - Hiệu trưởng cung cấp các văn bản tài liệu, biểu mẫu biên bản, phiếu đánh giá tiết dạy cho các thành viên trong lực lượng kiểm tra ngiên cứu trước  vào đầu năm học.
          - Tổ chức tập huấn cho lực lượng kiểm tra .
          - Tổ chức rút kinh nghiệm cuối mỗi tháng trong lực lượng kiểm tra về tất cả các nội dung nêu trên, và điều chỉnh bổ sung, giải quyết kịp thời các tồn đọng.
          - Công đoàn, thanh tra nhân dân kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBGV, động viên, khuyến khích, giải đáp thắc mắc kịp thời tránh khiếu nại tố cáo gây mâu thuẩn nội bộ.
          - Lực lượng tham gia, nghiên cứu văn bản, làm hết chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo trung thực khách quan, công bằng đúng qui định, chú ý tư vấn thúc đẩy và theo dõi giúp đỡ sau kiểm tra, ghi nhận những tiến bộ đáng kể sau kiểm tra.
          - Hiệu trưởng triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ đến Hội đồng GV, xây dựng lịch kiểm tra từng tháng, học kỳ và cả năm học, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp vào điều kiện và thời điểm.
          - Tổ chức phân công lực lượng kiểm tra.
          - Thực hiện tốt việc thiết lập hồ sơ, lưu trữ khoa học và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho phù hợp thực tiễn nhà trường.
 
      LỊCH KIỂM TRA
NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

 
 
 
 

Tháng  8/2015
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015 -2016
Kiểm tra CSVC đầu năm học.
Kiểm tra công việc chuẩn bị Khai giảng năm học mới.
          Kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 1 và sĩ số các lớp so năm học trước.
Tháng  9/2015
          Khai giảng năm học ngày 05 tháng 9 năm 2015
          Kiểm tra nền nếp dạy và học đầu năm học; kiểm tra triển khai mô hình dạy học mới VNEN.
Kiểm tra việc khảo sát chất lượng học sinh đầu năm  và dự giờ khảo sát
chất lượng giáo viên.
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên.
Kiểm tra việc thực hiện điều tra và lập hồ sơ công tác PCGDTH.
Tháng 10/2015
Kiểm tra công tác Thư viện, Thiết bị.
Kiểm tra toàn diện 1 tổ chuyên môn và 01 giáo viên.
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên.
Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 của bộ GD&ĐT.
Tháng 11/2015
Kiểm tra việc xoá học sinh yếu đến giữa kì 1.
Kiểm tra các hoạt động của Đội học kỳ 1 ở các lớp.
          Kiểm tra toàn diên 2 tổ chuyên môn. và 2 giáo viên.
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên.
 Tháng 12/2015
Kiểm tra đánh giá phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” và  phong trào “ Xanh-Sạch-Đẹp ”, “Vở sạch-Chữ đẹp” học kì 1.
Kiểm tra đánh giá tài sản thời điểm ngày 01/01/2015.
Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 của bộ GD&ĐT.
Tháng 01&02/2016
Kiểm tra toàn diện 2 tổ chuyên môn và 2 giáo viên
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên
Kiểm tra chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn đến cuối kỳ 1.
Kiểm tra việc thu, chi  ngân sách năm 2015.
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ học kỳ 1.
Kiểm tra nền nếp trước và sau Tết Nguyên đán.
Tháng 03/2016
Kiểm tra đánh giá phong trào tự làm ĐDDH của giáo viên học kỳ 1.
          Kiểm tra toàn diện 2 tổ chuyên môn và 2 giáo viên, tổ Văn phòng.
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên
Kiểm tra việc tổ chức đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30 ở các lớp, kiểm tra việc xoá học sinh đọc viết chưa đạt yêu cầu.
Tháng 04/2016
kiểm tra việc xoá học sinh đọc viết chưa đạt yêu cầu.
Kiểm tra toàn diện số giáo viên đến cuối tháng 1 chưa được kiểm tra.
Phối hợp cùng CĐ kiểm tra hoạt động của các tổ đăng ký tổ LĐTT, LĐXS.
Kiểm tra phong trào SKKN, phong trào tự làm ĐDDH,.
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên.
Tháng 05/2016
Kiểm tra đột xuất một số lớp, giáo viên, nhân viên
Kiểm tra việc xoá học sinh chưa đạt yêu cầu cuối năm học.
Kiểm tra việc tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ học kỳ 2 ở các lớp.
Kiểm tra việc hoàn thành hồ sơ, học bạ các lớp, xét học sinh Hoàn thành  chương trình cấp Tiểu học.
Kiểm tra CSVC cuối năm học.
Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015 -2016
  Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
- PGD&ĐT (để báo cáo)                                          
- Chi bộ ( Để chỉ đạo).
- BCHCĐCS ( để phối hợp).
- Các tổ CM (để thực hiện).
- Thanh Tra ND( để giám sát).
- TPT Đội ( để thực hiện)
- LưuVT/Tr.
                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết